top of page
Image by Giammarco Boscaro

ALGEMENE VOORWAARDEN

Oosterhuis Advocatenkantoor

1.  Oosterhuis Advocatenkantoor is een eenmanszaak ingeschreven bij de KvK onder het nummer: 88936139

Toepasselijkheid

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolg-, gewijzigde, of aanvullende opdracht, die aan Oosterhuis Advocatenkantoor wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

3. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die door Oosterhuis Advocatenkantoor wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Oosterhuis Advocatenkantoor aansprakelijk is of kan zijn.

4. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen Oosterhuis Advocatenkantoor en de opdrachtgever. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

5. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdracht

6. Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer de advocaat deze, schriftelijk dan wel mondeling heeft aanvaard.

7. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat bepaalde delen van de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.

8. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

9. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Oosterhuis Advocatenkantoor tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Oosterhuis Advocatenkantoor ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

10. Oosterhuis Advocatenkantoor is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Oosterhuis Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Oosterhuis Advocatenkantoor.

11. Oosterhuis Advocatenkantoor zal bij de uitvoering van de verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Declaratie

12. Voor zover geen vast tarief is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief.

13. Indien een vast tarief is overeengekomen en de cliënt de opdracht tussentijds intrekt, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het standaard uurtarief, met een maximum van het overeengekomen vaste tarief.

14. Ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten zullen separaat en zonder opslag in rekening worden gebracht.

15. Oosterhuis Advocatenkantoor is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.

16. De verrichte werkzaamheden kunnen maandelijks aan de cliënt in rekening worden gebracht. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor uit te voeren werkzaamheden.

Betaling

17. De betalingstermijn is 14 dagen, te rekenen vanaf de datum declaratie.

18. Alleen betaling door overmaking op de ten name van het kantoor gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaard maximum, tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt. Betaling door de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaraties in.

19. Bij gebreke van tijdige betaling is Oosterhuis Advocatenkantoor zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien Oosterhuis Advocatenkantoor zelf dan wel door middel van derden, incassomaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.

20. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaraties, heeft Oosterhuis Advocatenkantoor het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. Oosterhuis Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

​21. Oosterhuis Advocatenkantoor maakt geen gebruik van een derdengelden rekening.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

22. Indien voor de opdrachtgever gesubsidieerde rechtsbijstand is aangevraagd en deze door de Raad voor Rechtsbijstand wordt verleend onder oplegging van een eigen bijdrage, dient die eigen bijdrage te zijn voldaan binnen 14 dagen nadat de cliënt tot betaling daarvan is verzocht. Indien deze bijdrage niet tijdig wordt voldaan, kunnen de werkzaamheden worden opgeschort en zo mogelijk worden beëindigd.

23. Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend en de cliënt de opdracht handhaaft, dan wel indien de Raad voor Rechtsbijstand na afloop van de juridische bijstand de toekenning van gesubsidieerde rechtsbijstand om welke reden dan ook intrekt, worden de werkzaamheden op betalende basis verricht zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

24. In zaken waarin Oosterhuis Advocatenkantoor op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand werkt en waarin het kantoor ter uitvoering van ambtshandelingen een gerechtsdeurwaarder inschakelt, aanvaardt het kantoor geen kosten anders dan de kosten die op grond van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in rekening mogen worden gebracht.

Aansprakelijkheid

25. De aansprakelijkheid van Oosterhuis Advocatenkantoor is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de door Oosterhuis Advocatenkantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het aan Oosterhuis Advocatenkantoor in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de cliënt betaalde bedrag.

26. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers van Oosterhuis Advocatenkantoor is uitgesloten. Oosterhuis Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of fouten van niet aan het kantoor verbonden hulppersonen.

27. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Oosterhuis Advocatenkantoor voor die schade.

Beëindiging

28. Oosterhuis Advocatenkantoor en de cliënt hebben het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

29. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken aan cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn na het einde van de zaak bewaard. Daarna zal het dossier worden vernietigd.

Geschillen

30. Geschillen zullen worden behandeld conform de kantoorklachtenregeling van Oosterhuis Advocatenkantoor. De klachtenregeling is te vinden op de website van het kantoor.

31. Geschillen die niet onder het bereik van de kantoorklachtenregeling vallen of niet via die regeling worden opgelost, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel waar Oosterhuis Advocatenkantoor is gevestigd.

32. Op de overeenkomst van opdracht tussen Oosterhuis Advocatenkantoor en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

bottom of page